Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector
Search
Close this search box.

Technische stroom

De studenten van de opleiding hbov technische stroom combineren tijdens hun opleiding de bachelor opleiding verpleegkunde met de opleiding tot operatieassistent of anesthesiemedewerker.

In het leerplanschema HBOV-T is te zien hoe beide opleidingen gedurende 4 jaar gelijktijdig doorlopen worden.

Tijdens het tweede leerjaar doorloopt de T-stroom student een verpleegkunde stage (PL2). Hiervoor wordt de werkwijze van de hbo-v gehanteerd, zoals beschreven op de tegels van de pagina ‘Praktijkleren gestart vanaf september 2023’.

Het opleidingsgedeelte tot operatieassistent of anesthesiemedewerker is gebaseerd op het beroepsprofiel van beide beroepsgroepen. Een belangrijke leidraad hierbij vormen de eindtermen die vastgesteld zijn door het College Ziekenhuis Opleidingen (Utrecht, CZO, 2020). Deze eindtermen zijn gebaseerd op een zevental deskundigheidsgebieden. Deze zijn afgeleid van de zogenaamde CanMEDS gebieden, zoals geformuleerd door het Canadese Royal College of Physicians and Surgeons in 2006.

De student dient zich tijdens zijn opleiding al deze deskundigheidsgebieden eigen te maken om zijn beroep goed te leren uitoefenen. Het gaat niet alleen om kennis, maar ook om vaardigheden en een professionele beroepshouding. Dit wordt als het ware samengesmolten en moet als een geheel worden gezien.

 
Met ingang van september 2022 wordt  het praktijkleren voor de anesthesiemedewerker en operatieassistent vorm gegeven middels EPA’s. Studenten die leerjaar 2022/2023 gestart zijn in het 3e leerjaar en studenten die de PL1 stage gaan lopen in periode 3 of 4 van het 1e leerjaar gaan verder in het document praktijkopleidingsplan EPA gericht opleiden.
Studenten die leerjaar 2022/2023 het 4e jaar volgen,  kunnen hieronder verder lezen wat betreft het praktijkleren T-stroom en hoeven zich dus niet te richten op de EPA’s.
 

Voortgang praktijkleren

Om inzicht te krijgen in de eigen voortgang van het praktijkleren zal de student zelf zorg moeten dragen om evaluties te plannen, reflecties schrijven of feedback formulieren in laten vullen. Elk ziekenhuis waar de student werkzaam is kan zijn eigen vorm van voortgangshulpmiddelen hebben.

Hieronder een aantal formulieren die de student kan gebruiken om inzicht in zijn/haar voortgang te krijgen.

 360 graden feedback is uitsluitend een diagnose instrument en géén beoordelingsinstrument. De student en een aantal personen in zijn omgeving vullen onafhankelijk van elkaar een feedbackformulier in. De antwoorden op de vragen bieden zicht op de mate van zelfstandig kunnen inzetten van de juiste vermogens, een professionele beroepshouding aannemen, en op het juiste moment op de juiste plaats kunnen staan.

De student verzamelt de ingevulde formulieren en vergelijkt ze. Tijdens een gesprek met de praktijkopleider worden de verschillende formulieren vergeleken en geanalyseerd.

360 graden feedback diagnostiseert vooral houdingsaspecten, niet de eindtermen en is om deze reden ook geen beoordelingsinstrument

 • De student kan zijn zelfbeeld vergelijken met het beeld dat mensen in zijn omgeving hebben
 • De student kan zwakke en sterke punten bevestigd zien door mensen uit zijn directe omgeving. Naar aanleiding hiervan kunnen leerdoelen geformuleerd worden
 
De situationele diagnose bestaat uit een analyse op schrift die in voorbereiding op een bepaalde situatie wordt gemaakt. De student verzameld gegevens en op basis daarvan wordt een plan van actie gemaakt. De student kan zich hierbij richten op een aantal taken, dit kunnen taken zijn voor de anesthesiemedewerker of voor de operatieassistent. Of een combinatie van een aantal taakgebieden bijvoorbeeld taken die horen bij de belangenbehartiging van de patiënt en de begeleiding van een leerling in zowel voorbereidings- , uitvoerings- als evaluatiefase.
 
Stagevolgformulieren als hulpmiddel en geheugensteun bedoeld. Het is een beknopt dagboek dat een student zelf bijhoudt tijdens praktijkleerperiodes. Dagelijks vult een student in:
 • Specialisme waar de student staat;
 • Wie de begeleiders die dag zijn;
 • Of de student zich heeft voorbereid op het programma?
 • Of de student vooraf heeft overlegd met zijn begeleiders?
 • Of de student achteraf heeft geëvalueerd met zijn begeleiders
 • De ingrepen, de complexiteit en de mate van zelfstandigheid?
 
Het is geen verplicht of formeel document. Voor probleemsituaties is het sterk aan te bevelen omdat het formulier het veel inzicht kan geven in de mate waarin zowel student als begeleiders gemaakte afspraken nakomen. Op deze manier kan de objectiviteit van evaluaties en beoordelingen worden vergroot
 
Tijdens het leerproces verricht de student verschillende vaardigheden en voert allerlei taken uit, waarbij gebruik moet worden gemaakt van diverse kwaliteiten. Het is voor de student onmogelijk om zich direct het totale vakgebied eigen te maken. Daarom steekt de student met zijn leren als eerste in op losse vaardigheden en taken. Het op zichzelf goed leren uitvoeren van vaardigheden en taken stelt de student in de gelegenheid zich de onderliggende competentie geleidelijk eigen te maken. De uitvoering van deze vaardigheden en taken worden getoetst met behulp van de toets matrix. Vervolgens moet de student leren om de vaardigheden wendbaar (=transfer), verantwoord, efficiënt en effectief in te zetten in diverse situaties zoals die binnen de vak uitoefening voorkomen.

Gesprekken en beoordelen

De totale praktische opleiding is onderverdeeld in vier praktijkleerperiodes, PLh 1 t/m 4, welke elk in principe 6 maanden duren. Een student dient aan het eind van zijn opleiding alle CZO eindtermen behaald te hebben.

De eindtermen dienen aan het eind van de opleiding behaald te zijn op het niveau DOET met de volgende aanvullingen:

 • theorietoetsing van de niveaus “Weet” en “Weet hoe” heeft door het opleidingsinstituut plaatsgevonden
 • het niveau “Laat zien Hoe” is in een oefensituatie een onderdeel geweest van het leerproces en beoordeeld
 • uitgevoerde eindtermen moeten voldoen aan kwaliteitseisen Niet alleen de vaardigheid moet beoordeeld worden, ook de onderliggende theoretische kennis.
 • de student dient eindtermen zelfstandig uit te voeren
 • de student dient de eindtermen te beheersen in complexe situaties
 

Gedurende de 2 jaar opleiding vinden er tijdens elke praktijkleerperiode gesprekken plaats over de voortgang van het praktijkleren. Dit zijn introductiegesprekken, evaluatie gesprekken en beoordelingsgesprekken. Het beoordelingsgesprek dient aan het einde van elke periode plaats te vinden. Om de voortgang van het praktijkleren ook binnen schools te kunnen volgen is de afspraak dat het beoordelingsformulier aan het einde van elke periode PLh naar de Fontys gemaild wordt , fhmg-stagetechnischestroom@fontys.nl Zodat deze per student gearchiveerd kan worden.

Externe stages PLh

Gedurende de 2 jaar dat de student PLh doorloopt binnen de OK setting zijn er vanuit het CZO een aantal verplichte stages buiten het OK complex. Deze stage regelt de praktijk samen met de student.