Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector
Search
Close this search box.

Arbeidstijden en boventalligheid

Regels voor arbeidstijden verschillen per leeftijd. Dit is vastgelegd in de arbeidstijdenwet
Afspraken over arbeidstijden die gelden voor de instelling zijn vastgelegd in de CAO die voor deze instelling van toepassing is. Deze gelden ook voor stagiaires en medewerkers met een leer-arbeidsovereenkomst.

Voor alle studenten die stage lopen, geldt dat hun inzet niet meegenomen wordt in de formatie van de zorginstelling. De student kan wel ingepland worden voor alle voorkomende diensten. In overleg met de student, werkbegeleider en docent praktijkleren kan een mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid toegekend worden overeenkomstig het competentieniveau van de stage en passend bij de ontwikkeling van de student. De student dient wel op elk moment terug te kunnen vallen op begeleiding en de ruimte om te leren dient gehandhaafd te blijven

Schoolvakanties en feestdagen
In elke periode van praktijkleren zijn enkele vakantiedagen opgenomen. Deze vallen niet in de stagetijd, en plant de student in overleg met de instelling/afdeling. Stage instellingen gaan verschillend om met het toekennen van vakantiedagen. De student heeft tijdens stages niet automatisch recht op vrij tijdens schoolvakanties. De student dient bij het plannen van vakanties echter wel zoveel mogelijk rekening te houden met de onderwijsactiviteiten tijdens praktijkleren.
Ook feestdagen die in de stageperiode vallen gaan niet van de stagetijd af en zijn dus geen extra vrije dagen.

Reistijd
Tijdens de periode van praktijkleren wordt de reistijd om de stageplaats te bereiken en nadien weer terug te keren naar de woonplaats, niet in mindering gebracht op de stagetijd.

Afwezigheid t.g.v. ziekte
Bij ziekte dient de student zich zowel bij de docent praktijkleren als op de stageplaats, volgens de daar geldende procedure, ziek te melden en daarna ook weer beter te melden. Indien het verzuim op een lesdag valt ook bij de betreffende docenten. Veelvuldige afwezigheid kan invloed hebben op de mogelijkheid het gewenste eindgedrag te behalen.

Studeren met een beperking
Een functiebeperking in welke vorm dan ook, of dat nu van fysieke of psychische aard is, kan ervoor zorgen dat studeren veel energie kost en er aanpassingen nodig zijn tijdens het praktijkleren. Bij FMG kijken we naar de mogelijkheden van de student en begeleiden we de student, wanneer die om wat voor reden dan ook beperkt wordt in diens functioneren.
Indien nodig wordt hiervoor, in overleg met de student, een PL-regeling getroffen.
Dit is een officiële regeling die alleen in overleg met de studentconsulent teruggedraaid /  gewijzigd kan worden!

Bestuurlijke activiteiten tijdens stage
Studenten die bestuurlijk actief zijn binnen FMG moeten in de gelegenheid worden gesteld om aan die activiteiten deel te nemen. Voor de stage betekent het dat de instelling in goede afstemming met de student de diensten hierop moet aanpassen zodat de student naar de bijeenkomsten kan. De tijd die de student besteedt aan deze bijeenkomsten geldt als stagetijd.