Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector

Stage- en leerarbeidsovereenkomst

Zaken die te maken hebben met de financiering, stageduur en verzekering worden meestal door de stage verlenende instelling vastgelegd in een stagecontract met de student. De school heeft daar verder geen aandeel in. Wel kan FHMG via de docent praktijkleren gevraagd worden een dergelijk contract mede te ondertekenen. Binnen FHMG worden de contracten niet gearchiveerd.
Of een zorginstelling stage vergoedingen geeft, wordt gebaseerd op de voor die instelling betreffende CAO.

Studenten van het duale traject zijn in dienst van een zorginstelling. Voor hen wordt een leer-arbeidsovereenkomst opgesteld die getekend wordt door drie partijen; de opleiding, het bedrijf en de student. Voor de inzet van deze studenten gelden de CAO bepalingen van de instelling.

Verzekeringen
De student is in de regel en bij voorkeur zelf voor WA verzekerd, mogelijk via diens ouders.
In andere gevallen en bijzondere omstandigheden is voor alle studenten die op praktijkleren periode zijn door Fontys Hogescholen een collectieve WA verzekering afgesloten en een ongevallenverzekering. Deze verzekering is dekkend voor reizen naar en van school /stageplaats, tijdens verblijf op school/ stageplaats, pauzes en tussenuren.
De premies worden door de student betaald, middels de instituutsbijdrage aan het begin van elk schooljaar. Deze verzekering loopt van 1 augustus tot 1 augustus. De verzekering geldt uitsluitend voor praktijkperioden in Nederland. Voor verzekeringen voor praktijkperioden in het buitenland en overige informatie kan men terecht bij de Dienst Juridische zaken van Fontys: juridischezaken@fontys.nl

Aansprakelijkheid stageverlener
Tijdens het praktijkleren is er een voortdurende spanning tussen leren en werken. De stage verlenende instelling is aansprakelijk voor het werk dat geleverd wordt door de student die zij hebben toegelaten in hun organisatie. Daarom is het raadzaam de student nooit zonder een gediplomeerde verpleegkundige op de achtergrond alleen tijdens een dienst te laten functioneren. Problemen in deze dient de student in eerste instantie te bespreken met de werkvelddeskundige.