Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Stage- en leerarbeidsovereenkomst

Zaken die te maken hebben met de financiering, stageduur en verzekering worden meestal door de stage biedende instelling vastgelegd in een stagecontract met de student. De school heeft daar verder geen aandeel in. Wel kan FMG via de docent praktijkleren gevraagd worden een dergelijk contract mede te ondertekenen. Binnen FMG worden de contracten niet gearchiveerd.

Of een zorginstelling stage vergoedingen geeft, wordt gebaseerd op de voor die instelling betreffende CAO.

Studenten van het duale traject zijn in dienst van een zorginstelling. Voor hen wordt een leer-arbeidsovereenkomst opgesteld die getekend wordt door drie partijen; de opleiding, het bedrijf en de student. Voor de inzet van deze studenten gelden de CAO bepalingen van de instelling.

Aansprakelijkheid en verzekeringen
De student is in de regel en bij voorkeur zelf voor aansprakelijkheid en omgevallen verzekerd, mogelijk via diens ouders. 
De stage biedende organisatie is op grond van de wet aansprakelijk voor de schade die een student tijdens stagewerkzaamheden lijdt of veroorzaakt, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de student. Daarom is het raadzaam de student nooit zonder een gediplomeerde verpleegkundige op de achtergrond alleen tijdens een dienst te laten functioneren. Problemen in deze dient de student in eerste instantie te bespreken met de werkvelddeskundige. 

Het is van belang dat de stageovereenkomst getekend is voordat een student aan een stage begint zodat de rechten en plichten van partijen vastliggen en je elkaar hieraan kunt houden. Tevens is een getekende stageovereenkomst een voorwaarde om een beroep te kunnen doen op de ongevallenverzekering van Fontys.

Voor meer informatie kan men terecht bij de Dienst Juridische zaken van Fontys: juridischezaken@fontys.nl