Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Studentjourney

Binnen het praktijkleren werkt de student aan het professioneel handelen gebaseerd op de betreffende competentiekaart van de praktijkleerperiode. Tijdens de praktijkleerperiode zijn er verschillende begeleidingsmomenten via voortgangsgesprekken en bijeenkomsten met de leerkring.
Dit leerproces is visueel gemaakt in een routekaart voor het praktijkleren, genaamd ‘studentjourney’ en in onderstaande animaties. 

Animatiefilmpje module 1: Eigenaarschap
Animatiefilmpje module 2: Inzicht
Animatiefilmpje module 3: Zichtbaar

Het verslagleggingsdocument ‘Studentjourney’ vormt de basis van het portfolio praktijkleren. Hierin legt de student diens leerproces en persoonlijke/professionele ontwikkeling vast via de leerkringbijeenkomsten en voortgangsgesprekken. Per onderwerp zijn er vragen geformuleerd die de student kunnen helpen bij de verslaglegging. In de studentjourney neemt de student ook verkregen feed up, feedback en feed forward op.

Aan het begin van iedere PL-periode stelt de student een praktijkleerplan op (voorheen stagewerkplan genoemd). Dit praktijkleerplan is een onderdeel van de studentjourney. Hierin introduceert de student zichzelf, oriënteert zich op de zorgsetting en hoe de CanMEDS-rollen daar tot uiting komen. Ook geeft de student zicht op diens aandachtspunten en persoonlijke leerdoelen vanuit school en vorige praktijkleerperioden.

Voortgangsgesprekken

Tijdens het praktijkleren vinden meerdere voortgangsgesprekken plaats tussen de student, werkbegeleider(s), docent praktijkleren en eventueel met medestudenten. Het doel van de gesprekken is om de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de student te ondersteunen door middel van het voeren van dialoog.
Op basis van de planning in de routekaart studentjourney maakt de student ruim van tevoren een (online) afspraak van 30 a 45 minuten in overleg met de werkbegeleider(s)en docent praktijkleren. De docent praktijkleren komt minimaal 1 x fysiek naar de praktijk. De overige gesprekken kunnen online via MSTeams plaats vinden.
De student bereidt het gesprek voor door het invullen van de studentjourney, ondersteund door de hulpvragen en neemt de regie in het gesprek over de vorm en inhoud.

Leerkringen

Gedurende het praktijkleren vormen een groep van zo’n 10 a 12 studenten die PL1, PL2, PL3 of PL4 doorlopen, samen een leerkring. Hierin werken de studenten met elkaar en de docent praktijkleren aan de doelstellingen voor het praktijkleren. Tijdens een leerkringbijeenkomst wordt onder andere stilgestaan bij het praktijkleerplan, bewijsmateriaal voor het portfolio, feedback vanuit voortgangsgesprekken en van medestudenten en thema’s passend bij de zorgsettingen. De studenten bereidt zich m.b.v. de studentjourney en de Canvas cursus Leven Lang Leren PL2,3,4 voor op de bijeenkomsten. 

De leerkringbijeenkomsten vinden op school plaats of in de praktijk. De eerste leerkring duurt 2 klokuren, waarin de start van de praktijkleerperiode centraal staat. De overige 4 leerkring bijeenkomsten duren normaliter 4 klokuren, waarvan 2 uur intervisie (in subgroepen) en 2 uur consult/ingaan op leervragen, zowel klassikaal als in peergroepen. Maar er kan ook gekozen worden voor 9 bijeenkomsten van 2 uur, waarbij de leerkring en de intervisie afgewisseld worden. Voor PL2 deeltijd en PL 3 duaal is dit het geval. Voor deze studenten worden de bijeenkomsten gepland op de vaste lesdag, gekoppeld aan het PLG onderwijs en de minor.

 

Feedback vragen en geven

Op welke wijze vraag of geef je nu feedback? Hoe zorg je ervoor dat je waardevolle feedback ontvangt, zodat je weer verder kunt leren en acties eraan kunt verbinden? Hoe breng je je feedback gedoseerd, passend bij het leren van de student? Kortom, vanuit verschillende perspectieven is behoefte om hiermee om te gaan en het leren te bevorderen.
Per doelgroep is daarom een aparte feedbackhandreiking ontwikkeld door het lectoraat Technology Enhanced Assessment. Hiermee kan de student, docent of werkveldpartner gerichte feedbackvragen leren stellen en effectieve feedback leren geven. Alles met als doel de verpleegkundige in opleiding de startbekwame professional te laten worden, die zich een leven lang blijft ontwikkelen.