Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Onderwijs sept. 2023

Tijdens elke praktijkleerperiode vindt er, naast de leerkring bijeenkomsten, onderwijs plaats om de verbinding tussen praktijk en theorie te verstevigen. Rondom thema’s en casuïstiekbesprekingen wordt ingezet op theoretische verdieping gekoppeld aan praktijkleren en ervaringen. Ook kunnen studenten via opdrachten werken aan doelstellingen in het praktijkleren. Het onderwijs vindt plaats in de leergemeenschappen en kan plaatsvinden binnen de school en/of binnen betrokken zorgorganisaties. Het studiemateriaal is voor studenten en docenten te vinden op de portal.

Onder onderwijsactiviteiten vallen contactonderwijs (‘lessen’) en docentonafhankelijke studieopdrachten waar een student alleen of samen met andere studenten aan werkt. Wanneer en waar het contactonderwijs plaats vindt wordt door de docent praktijkleren tijdig voorafgaand aan het praktijkleren bekend gemaakt, zodat zorgorganisaties hier rekening mee kunnen houden.

Onderwijs en de bijbehorende opdrachten tijdens PL worden niet afzonderlijk beoordeeld. Ze bestaan uit componenten die bijdragen aan het behalen van het eindgedrag. De producten van het onderwijs worden wel van ontwikkelingsgerichte feedback voorzien door de docent die het onderwijs verzorgt. Maar of de student daarmee voldoende bewijs levert voor het betreffende eindgedrag wordt bepaald door de docent praktijkleren die het praktijkleren beoordeelt.

Inhouden en opzet onderwijsactiviteiten

Generiek onderwijs (PLG)

Het onderwijs tijdens PL bestaat onder andere uit generieke inhouden, die toepasbaar zijn binnen alle soorten praktijkleerplaatsen, waarbij de student casussen uit diens praktijk gebruikt om verder inhoud aan dit onderwijs te geven. De volgende generieke inhouden of thema’s komen aan de orde:

  • PL1: –
  • PL2: Ethiek in relatie tot zorgtechnologie en kwaliteitszorg
  • PL3: Veranderingen in organisaties
  • PL4: Coachen en onderwijs in het kader van afstuderen, die het maken van een onderzoeksopzet, het analyseren van verzamelde gegevens en het faciliteren van verbeteringen in de praktijk ondersteunen.

 

Context specifiek onderwijs (CSO)

Daarnaast kan het onderwijs bestaan uit context specifieke inhouden, passend bij de betreffende praktijkleerplaats. Het onderwijsprogramma hiervoor wordt samengesteld op basis van input van het werkveld en behoeften van studenten. De docentpraktijkleren informeert de studenten over hoe dit onderwijs er op hun praktijkleerplaats uitziet en wat hierin van hen verwacht wordt.

Leven Lang Leren

Verder is er ruimte voor activiteiten die leven lang leren (LLL) en reflecteren bevorderen, waaronder intervisie.
Tijdens het PL1L onderwijs maken studenten kennis met het 5G-reflectiemodel, het concept kwetsbaarheid, zelfregulatie en de functie van emoties. Studenten worden gestimuleerd te reflecteren op hun handelen en gedrag, aan de hand van deze modellen en concepten. Tijdens PL2, 3 en 4 vindt er intervisie plaats en maken studenten opdrachten die de persoonlijke en professionele ontwikkeling ondersteunen. Het gaat onder andere om het maken van een socialisatieverslag, het in kaart brengen van de eigen talenten, het maken van een persoonlijk stress signaleringsplan en een creatieve reflectie.