Procedures (VPK-deel)

Procedure m.b.t. stageplaatsen

De opleiding Verpleegkunde beschikt in samenwerking met zorginstellingen over stageplaatsen in de regio’s Eindhoven, Tilburg, Den Bosch en Noord- Limburg. Door deze samenwerking is het mogelijk alle studenten te plaatsen op een stageplaats, veelal ook naar de voorkeur van de studenten. 
Het is niet toegestaan zelf een stageplaats te regelen buiten deze regio’s of bij instellingen waar wij geen doorlopende contacten mee hebben. Die stageplaatsen zijn namelijk niet of onvoldoende op de hoogte van ons curriculum en daarmee is er onvoldoende garantie op een goede begeleiding. Ook liggen deze instellingen mogelijk in een gebied, waar een andere hogeschool afspraken heeft over stageplaatsen. 
Als je toch denkt in aanmerking te komen voor een uitzondering op deze regel, kun je een aanvraag schriftelijk indienen bij FHMG-stagebureau. Zorg dat bij deze aanvraag een motivatie beschreven staat en dat de aanvraag voorzien is van een advies van je studentconsulent en/of je studieloopbaan begeleider. 

Procedure m.b.t. stageplanning

Inschrijfformulier voor de student

Studenten via intranet geïnformeerd over de inschrijving voor stages vanaf het tweede jaar. Studenten kunnen via het inschrijfformulier hun voorkeur bekend maken voor een werkveld (AGZ/GGZ). Tevens biedt het inschrijfformulier de gelegenheid aan studenten om aan te geven wanneer er bijzondere omstandigheden zijn waar rekening mee gehouden kan worden tijdens het toekennen van een stageplaats. Grosso modo wordt er door stagebureau met de volgende criteria rekening gehouden bij de stageplanning, zo nodig in overleg met de teamleider bovenbouw:

  • Persoonlijke omstandigheden
  • Afgebroken stage / stage-ervaringen
  • Studeren met een handicap
  • Informatie van de student consulent
  • Richting (duaal, CZE spoor)
  • Redelijke reistijd thuis-stageplaats (tot max 1 uur enkele reis per dag), indien dit niet mogelijk is, dan de standplaats van de opleiding (Eindhoven of Tilburg) genomen als thuisplaats.

Studenten die voorzien dat er voor hen studievertraging zal optreden indien er geen rekening gehouden wordt met hun uitzonderlijke omstandigheden, kunnen voor uitzondering in aanmerking komen door via hun slb-er en of hun studentconsulent een schriftelijke aanvraag voor individuele stage plaatsing in te dienen bij de teamleider bovenbouw. Uitzonderingssituaties zijn uiteindelijk ter beoordeling van teamleider bovenbouw die zich door betrokkenen (student, SLBer, studentconsulent, stagebureau) laat adviseren hierin. Aan uitspraken van anderen (docenten medestudenten etc. kunnen geen rechten ontleend worden) De aanvraag dient vooraf aan de definitieve vaststelling van de stageplanning te gebeuren. (uiterlijk bij het opvragen van studentvoorkeuren door stagebureau). Na het definitief publiceren van de stageplanning kan er niet meer gewisseld worden.

Bij de stageplanning wordt er van uitgegaan dat de student die zich inschrijft bij onze opleiding, ook in deze regio kan stagelopen. Dat betekent dat een student die buiten de regio blijft wonen en bv in Eindhoven een stageplaats krijgt, hiervan ook gebruik kan maken. Het zelf werven van stageplaatsen is enkel in uitzonderingsgevallen (zoals bv bij een gebrek aan deeltijd stageplaatsen) een optie, zie hiervoor ook de handleiding werkplekleren. Dit is altijd ter beoordeling van de teamleider bovenbouw.

Planning voor de ZIC’s
Het stagebureau FHMG start met de planning van de ZIC’s omdat de ZIC’s vanwege contractuele afspraken die FHMG met deze instellingen heeft, in ieder geval bemenst moeten zijn.

Planning van de overige stageplaatsen
Twee á drie weken ná de ZIC planning wordt de definitieve planning van de overige stageplaatsen bekend gemaakt.

Mutaties
Nadat de stage planningen bekend zijn gemaakt zijn  vanwege de complexiteit van de stageplanning, mutaties niet meer mogelijk.