Procedures

Procedure m.b.t. stageplaatsen

De opleiding Verpleegkunde beschikt in samenwerking met zorginstellingen over stageplaatsen in de regio’s Eindhoven, Tilburg en Noord- Limburg. Door deze samenwerking is het veelal mogelijk om studenten te plaatsen op een voor hen bereisbare stageplaats. Omdat dit helaas niet altijd mogelijk is, vragen we om buiten je woonplaats ook te kijken naar eventuele andere plaatsen waar je zou kunnen verblijven/logeren tijdens je stage en dit dan ook aan te geven.
Voor voltijd studenten is het niet toegestaan om zelf een stageplaats te zoeken.

Procedure m.b.t. stageplanning

Inschrijfformulier voor de student

Studenten worden per mail geïnformeerd over de inschrijving voor de stages. Studenten (PL2 en PL3) kunnen via het inschrijfformulier hun voorkeur bekend maken voor een werkveld (AGZ/GGZ). PL4 studenten mogen 3 voorkeuren van “werkveld” aangeven waarin ze graag stage zouden willen lopen en 1 werkveld waarin ze geen stage willen lopen. Aan deze voorkeuren kunnen geen garanties worden verleend, maar we proberen hier wel altijd rekening mee te houden.

Tevens biedt het inschrijfformulier de gelegenheid aan studenten om aan te geven wanneer er bijzondere omstandigheden zijn waar rekening mee gehouden kan worden tijdens het toekennen van een stageplaats. Grosso modo wordt er door stagebureau met de volgende criteria rekening gehouden bij de stageplanning:

  • Voorkeuren
  • Persoonlijke omstandigheden
  • Verschillende werkvelden
  • Afgebroken stage / stage-ervaringen
  • Studeren met een handicap
  • Informatie van de student consulent
  • Redelijke reistijd thuis (of logeeradres) - stageplaats (tot max 1 uur enkele reis per dag), indien dit niet mogelijk is, dan is de standplaats van de opleiding (Eindhoven of Tilburg) bepalend en wordt die genomen als thuisplaats.

Studenten die voorzien dat er voor hen studievertraging zal optreden indien er geen rekening gehouden wordt met hun uitzonderlijke omstandigheden, kunnen voor uitzondering in aanmerking komen door contact op te nemen met de slb-er en de studentconsulent.. Aan uitspraken van anderen (docenten, medestudenten etc.) kunnen geen rechten ontleend worden. De aanvraag dient vooraf aan de definitieve vaststelling van de stageplanning te gebeuren (uiterlijk bij het opvragen van studentvoorkeuren door stagebureau). Na het definitief publiceren van de stageplanning kan er niet meer gewisseld worden.

Bij de stageplanning wordt er van uitgegaan dat de student die zich inschrijft bij onze opleiding, ook in deze regio kan stagelopen. Dat betekent dat een student die buiten de regio blijft wonen en bv in Eindhoven een stageplaats krijgt, hiervan ook gebruik moet maken. Het zelf werven van stageplaatsen is alleen toegestaan voor deeltijd studenten.

Planning voor de ZIC’s
De planning van ZIC’s / ZIN’s worden altijd als eerste gedaan. Het stagebureau FHMG start met deze planning vanwege contractuele afspraken die FHMG met deze instellingen heeft.

Mutaties
Nadat de stage planningen bekend zijn gemaakt, zijn vanwege de complexiteit van de stageplanning, mutaties niet meer mogelijk. Mochten er naar aanleiding van de stageplanning echt problemen zijn, dan neemt de student contact op met zijn of haar SLB-er, niet met het stagebureau. Met de SLB-er zal er dan naar mogelijkheden worden gekeken.