Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Onderwijs

Tijdens elke praktijkleerperiode vindt er onderwijs plaats om de verbinding tussen praktijk en theorie te verstevigen. Rondom thema’s wordt ingezet op theoretische verdieping gekoppeld aan praktijkleren en ervaringen. Via blended learning; een mix van e-learning, docentonafhankelijke opdrachten en docent contactonderwijs werken studenten aan doelstellingen in het praktijkleren. Voor voltijd studenten wordt het contactonderwijs aangeboden vanuit de leergemeenschappen en kan plaatsvinden binnen de school en/of binnen betrokken zorgorganisaties. 
Voor deeltijd (PL 1 en 2) en duaal (PL 3) studenten wordt het PL-onderwijs binnen school aangeboden op hun lesdagen/avonden. 
Het studiemateriaal voor het onderwijs tijdens praktijkleren kunnen studenten en docenten vinden in Canvas en via de pagina van het studiemateriaal.

De perioden van praktijkleren kennen de volgende urenverdeling per 40-urige werkweek:

  • Voor PL1,2 en 3 gemiddeld 28 uur praktijkleren per week op de werkvloer. Voor PL4 24 uur per week i.v.m. de combinatie met het afstudeerproject.  
  • 8 uur per week docentafhankelijke en docentonafhankelijke onderwijsactiviteiten
  • 4 uur per week kan de student naar eigen inzicht besteden aan zelfstudie en verdieping

PL2, 3 en 4 kennen de eerste 3 weken geen onderwijsactiviteiten, zodat de student meer ruimte heeft (gemiddeld 32 uur) om bekend te raken met de afdeling en zich in te werken.

Onder onderwijsactiviteiten vallen e-learning, contactonderwijs (‘lessen’) en docentonafhankelijke studieopdrachten waar een student alleen of samen met andere studenten aan werkt. Wanneer en waar het 
contactonderwijs plaats vindt wordt door de docent praktijkleren tijdig voorafgaand aan het praktijkleren bekend gemaakt, zodat zorgorganisaties hier rekening mee kunnen houden.

Onderwijs en de bijbehorende opdrachten tijdens PL worden niet afzonderlijk beoordeeld. Ze bestaan uit componenten die bijdragen aan het behalen van het eindgedrag. De producten van het onderwijs worden wel van ontwikkelingsgerichte feedback voorzien door de docent die het onderwijs verzorgt. Maar of de student daarmee voldoende bewijs levert voor het betreffende eindgedrag wordt bepaald door de docent praktijkleren

Inhouden en opzet onderwijsactiviteiten

Generiek onderwijs (PLG)

Het onderwijs tijdens PL bestaat onder andere uit generieke inhouden, die toepasbaar zijn binnen alle soorten praktijkleerplaatsen, waarbij de student casussen uit diens praktijk gebruikt om verder inhoud aan dit onderwijs te geven. De volgende generieke inhouden of thema’s komen aan de orde:

  • PL1: – (Zie hieronder bij Leven Lang leren)
  • PL2: Zorgtechnologie en ethiek + Kwaliteitszorg
  • PL3: Veranderingen in organisaties
  • PL4: Coachen (e-learning die door studenten van alle leerjaren te volgen is, indien gewenst) + Onderwijs in het kader van afstuderen, die het maken van een onderzoeksopzet, het analyseren van verzamelde gegevens en het faciliteren van verbeteringen in de praktijk ondersteunen.


Context specifiek onderwijs (CSO)

Daarnaast kan het onderwijs bestaan uit context specifieke inhouden, passend bij de betreffende praktijkleerplaats. Het onderwijsprogramma hiervoor wordt samengesteld op basis van input van het werkveld en behoeften van studenten. De docentpraktijkleren informeert de studenten over hoe dit onderwijs er op hun praktijkleerplaats uitziet en wat hierin van hen verwacht wordt.

 

Leven Lang Leren

Verder is er ruimte voor activiteiten die leven lang leren (LLL) en reflecteren bevorderen, waaronder intervisie. Tijdens PL1 maken studenten kennis met het 5G-reflectiemodel, het concept kwetsbaarheid, zelfregulatie en de functie van emoties. Studenten worden gestimuleerd te reflecteren op hun handelen en gedrag, aan de hand van deze modellen en concepten. Tijdens PL2, 3 en 4 vindt er intervisie plaats en maken studenten opdrachten die de persoonlijke en professionele ontwikkeling ondersteunen. Het gaat onder andere om het maken van een socialisatieverslag, het in kaart brengen van de eigen talenten, het maken van een persoonlijk stress signaleringsplan en een creatieve reflectie.