BOL niveau 2: Dienstverlener (Helpende) Zorg & Welzijn -

Als Dienstverlener Zorg & Welzijn werk je over het algemeen in de woonomgeving van de zorgvrager. Dat kan bij de mensen thuis zijn via het Wijkleerbedrijf/Lokaal+ , maar ook in een verpleeghuis, een woonvorm voor gehandicapten of een gastoudergezin.
Je helpt in het huishouden en bij algemene dagelijkse werkzaamheden: je helpt met aankleden, met wassen, in de keuken en bij eenvoudig onderhoud in en om huis. Ook stimuleer je mensen om zoveel mogelijk zelf te blijven doen en ondersteunt ze met activiteiten.
Bij de beroepsopleidende leerweg (BOL: leren en stage) wisselen het leren op school en het leren tijdens de beroepspraktijk (stage) elkaar af.
Tijdens leerjaar 1 zit je de eerste schoolweken op school. Daarna ga je gedurende 2 dagen per week de praktijk in. De overige 3 dagen van de week ben je op school.
In het tweede leerjaar loop je het gehele schooljaar stage bij een andere stage-instelling dan in leerjaar 1. In het tweede leerjaar ga je 2 dagen per week stage lopen.
De stages zijn verdeeld over de verschillende werkvelden binnen zorg en welzijn.

Jaaroverzicht
Hoe het schooljaar 2019–2020 eruit ziet, en hoe de stages in dit jaar zijn ingepland, kun je hier zien:

Stagebegeleiding
Vanuit de school wordt de stage begeleid door je stagedocent die jou op je stageplaats zal bezoeken.

Stage-aanvraagformulier
Bij de stagevoorbereiding word je er tijdig op gewezen om je stage-aanvraagformulier in te vullen en in te leveren bij je studieloopbaan begeleider. Op dit formulier kun je o.a. aangeven waar je voorkeur naar uitgaat, voor welke periode, en wat je motieven zijn bij deze voorkeur. Er is geen garantie dat we ook aan je voorkeur kunnen voldoen, maar we zullen ons daar wel voor inspannen.

BPV-reader en Appendix via onderstaande link kunt u deze documenten downloaden